Kriterier vedr. alarmoverføring og orienteringsplan

Brannvesenet setter i drift alarmoverføringen når alle kriterier og formaliteter er i orden, og når åpningsbefaring er gjennomført og godkjent av Asker og Bærum brann og redning (ABBR).
Alarmoverføring til ABBR er en privatrettslig avtale. Ved å inngå denne avtalen må alle vilkårene være oppfylt. Kontrakten reguleres av alminnelige kontraktsrettslige regler.

Orienteringsplan

Det skal være 2 stk sett orienteringsplaner, begge laminert i A3-format. Et sett skal fastmonteres ved brannsentralen og et sett skal være løse til å ta med seg. Løse O-planer skal ligge i hylle/kasse ved brannsentralen som merkes med: O-plan brann. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på O-plan (eks. romnr/navn, detektornr ). Se retningslinjer og eksempel vedlagt.

Brannsentral

Brannsentralen skal vise hvilken detektor alarmen er utløst fra. Identifisering av utslagsted på brannsentralen skal sammen med orienteringsplanen hjelpe våre mannskaper til å finne frem til utslagsted. Der det er flere bygg skal det være en områdeplan som viser alle bygg med nummerering. I tillegg skal det være oversikt over de nærmeste offentlige veiene rundt område, slik at brannvesenet lett kan orientere seg.

Nøkkelboks

Det skal være montert FG-godkjent nøkkelboks i bygningen hvor alle nøklene til bygget skal oppbevares (masternøkkel foretrekkes). Ved mange nøkler må flere nøkkelbokser monteres. Nøklene skal merkes og gi tilgang til alle rom i bygningen som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboksen skal utstyres med alarm direkte til brannvesenet. Nøklene skal overleveres til ABBR ved åpningsbefaring. Ved åpningsbefaringen blir nøkkelboksen kodet slik at den kun er tilgjengelig for ABBR.

Overvåket overføringslinje

Alarmtilknytningen skal ha overvåket overføringslinje, også fra nøkkelboks. Ved bygg som inneholder både boenheter og næring krever ABBR at alarmoverføringer skilles i to innganger. En av årsakene til dette er at næring faktureres for unødig utrykning.

Test av alarmsignaler

Kunde/installatør skal teste alarmoverføringen mot brannvesenet for å kontrollere at tilknytningen er i orden. Ring alltid 66 76 42 50 før testing foretas. Det skal alltid ringes opp igjen for å få bekreftet at overføringen er i orden.

Øvrige kriterier

Hvis det er sprinkelsentral skal den være tydelig merket fra brannsentralen.
Kontrakt mellom kunde og ABBR skal være underskrevet og returnert ABBR.
Kundeopplysninger skal være utfylt og oversendt ABBR med nødvendige opplysninger.
Det må utarbeides rutiner utløst alarm og gis opplæring i brannalarmanlegget.
Bruker av bygget må ha tilgang til og tilbakestille brannalarmanlegget hele døgnet.
Det skal være montert godt synlige husnummer på bygningen.
Dersom det er innbruddsalarm til annet vaktselskap må ABBR ha opplysninger om hvilket vaktselskap med informasjon om telefonnummer og andre nødvendige opplysninger.

Les mer om kriterier for orienteringsplan.

Kriterier for orienteringsplan

Les mer om hvorfor brannvesenet må ha tilgang til nøkkelboks.

Informasjonsskriv om nøkler